Impacte gràfic ornamental Impacte gràfic ornamental Impacte gràfic ornamental

Avís legal

1. Dades identificatives

Filtros y Manipulados, S.L.
Av. Sant Antoni Maria Claret, 3-7.
08786 Capellades (Barcelona).
NIF B58349416.
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 8.410, Línia 7.661, Secció 2a, Foli 11, Full 98.196

2. Usuaris

L'accés i/o ús d'aquest portal de Filtros y Manipulados, S.L. atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des de l'anomenat accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides. Les citades Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d'obligat compliment.

3. Ús del portal

www.filtroma.com proporciona l'accés a informacions, serveis, programes o dades (en endavant, "els continguts") a Internet que pertanyen a Filtros y Manipulados, S.L. o als seus llicenciats als quals l'USUARI pugui tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts que Filtros y Manipulados, S.L. ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitant, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de Filtros y Manipulados, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

4. Protecció de dades

Filtros y Manipulados, S.L. compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, junt amb cada formulari de captació de dades de caràcter personal, en els serveis que l'usuari pugui sol·licitar a filtroma.com, farà saber a l'usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Filtros y Manipulados, S.L. per si o com cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Filtros y Manipulados, S.L. o bé dels seus llicenciats.
Tots els drets reservats. En virtut del disposat als articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Filtros y Manipulados, S.L. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Filtros y Manipulados, S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de Filtros y Manipulados, S.L.

6. Exclusió de garanties i responsabilitat

Filtros y Manipulados, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol mena que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-lo.

7. Modificacions

Filtros y Manipulados, S.L. es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

8. Enllaços

En el cas que en www.filtroma.com es continguessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Filtros y Manipulados, S.L. no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas Filtros y Manipulados, S.L. assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o d'altres llocs d'Internet.
Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. Dret d'exclusió

Filtros y Manipulados, S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús.

10. Generalitats

Filtros y Manipulados, S.L. perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

11. Modificació de les presents condicions i durada

Filtros y Manipulados, S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí exposades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altre i degudament publicades.

12. Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Filtros y Manipulados, S.L. i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat d'Igualada.